Langrenn_13

Løypeutvalget Ljosland Vest er sammensatt av representanter for Ljosland Skisenter og Ljosland Vest Velforening.

I utvalget for Ljosland Skisenter: Asle Ljosland og Lars Westbye
I utvalget for Ljosland Vest Velforening: Henry Verdal, Sverre Ingebretsen og Erik Eriksen

Utvalget kom ikke i arbeid før sommeren 2016, selv om utvalget ble nedsatt vinteren 2016. Et initiativ fra medlemmene Asle og Lars førte til diverse befaringer og møter, samt et utvalgsmøte primo september 2016 der utvalget møtte fulltallig. Fungerende daglig leder for skisenteret møtte også. Møtet avklarte de oppgaver som måtte løses høsten 2016.

 1. Videreføring/fullførelse av turstien fra Farevatnet og opp Farstøldalen
 2. Utbedring av skiløypa fra skisenteret og opp bakken til veien, samt ny trase etter veikryssing ned mot Farevatnet.
 3. Masseutskifting og drenering av skiløypa i inngangen til Myrslått-området
 4. Del-utbetaling av innvilgede spillemidler til Grønlidtjønnløypa, samt masseutskifting, traseutbedringer og legging av toppdekke rundt løypa, klar til asfaltering våren 2017
 5. Inngåelse av bruksavtaler for løypetraseer med impliserte grunneiere.
 6. Opparbeidelse av ny løypetrase i Grønliddalen
 7. Merking og rydding av ny løypetrase fra toppen av Grønliddalen og opp til løypekryss syd for Dagsturhytta
 8. Opparbeiding av ny løypetrase for tilbaketur løypemaskinen fra Ørnefjellsveien til alpinbakken.

Dugnadsinnsats fra Vel-medlemmer samt prosjektstyring fra Skisenteret førte til at turstien i Farstøldalen nå har så bra kvalitet at det på det nærmeste er mulig å gå tørrskodd fra skisenteret  til Skoræ. Godt samarbeid mellom TT og utvalgsmedlemmene Asle og Lars førte til at punktene 2,3,5,6,7 fra lista over er gjennomført.

Styret i skisenteret bevilget kr 100.000 + MVA til gjennomføring av nevnte punkter. Uten denne bevilgning ville ingenting ha blitt gjennomført. Punkt 4 er fullført takket være spillemidler og økonomisk bistand fra 2 involverte grunneiere og med ypperlig maskinbistand fra TT. Punkt 8 er godt påbegynt, og blir fullført våren 2017

luopeutvalg_1920
Tre av medlemmene i løypeutvalget, fra venstre Henry Verdal, Lars Westbye og Asle Ljosland.

Løypeutvalget hadde møte 30 desember 2016 der høstens arbeider ble gjennomgått Utvalget trakk opp følgende tiltak som skal gjennomføres i 2017.

 1. Videreføring av løypetrase fra Grønliddalen til løypekryss syd for Dagsturhytta.
 2. Fullførelse av returløype fra Ørnefjellsveien til alpinbakken
 3. Prosjektering av nærmiljø ski/skileik i området Myrslåtta/Kvernevassvegen

Andre prosjekter som ligger nært igangsetting ble også drøftet.

Det er søkt spillemidler til tursti Farstøldalen, og det er forberedt søknad til skiløypa opp mot stikrysset ved Dagsturhytta. Spillemidler er bevilget til Grønlitjønnløypa. Dersom bevilgningen ikke strekker til,- at resterende arbeider blir dyrere enn antatt,- er det mulig å søke om ytterligere kr 500.000 i tilskudd til prosjektet.

Ekstraordinært årsmøte i Ljosland Vest Vel førte til at Vel-et bevilget kr 100.000,- til pågående arbeider med løypeanlegg i Ljosland Vest hytte- og fjellområder. Løypeutvalget mottar gjerne innspill/forslag til tiltak som ønskes gjennomført. Utvalget skal ha neste møte palmesøndag.

Forslag/innspill kan sendes til  loypeutvalg@ljoslandinfo.no

langrennutvalg_natur_1920